Propozície pre Bratislavskú bowlingovú ligu – jar 2020 

 

USPORIADATEĽ

Bowlingové národné centrum, Turbínová 1, 831 04 Bratislava

KONTAKT

Martin Weber, tel. č.: 0910 909 254, e-mail: maco0801@gmail.com

TERMÍN PRIHLÁSENIA

Jar 2020 do 23. februára 2020

ZODPOVEDNÉ OSOBY

rozhodca a vedúci súťaže – Martin Weber

TERMÍNY KONANIA

Budú uverejnené na webovej stránke ligy – www.bowlingba.sk.

ÚČASTNÍCI

Liga je otvorená pre všetkých začínajúcich aj pokročilých hráčov bowlingu neregistrovaných v SBwZ. Hráčom registrovaným v SBwZ je povolený štart v BBL iba ak nie sú účastníkmi žiadnej vyššej ligy SBwZ alebo sú účastníkmi najnižšej súťaže – 2. ligy SBwZ.

Na súpiske družstva môže figurovať maximálne jeden aktívny hráč z “2. ligy” SBwZ. V prípade zistenia vedúcim súťaže, že hráč BBL bol a je aktívny vo vyššej lige (“Extraliga”, “1. liga”) SBwZ – bude okamžite vyradený z BBL. 

Vedúci súťaže spolu s organizátorom si vyhradzujú právo neumožniť štart takému hráčovi, ktorého výkonnosť je neúmerná úrovni tejto súťaže.

SÚHLAS SO ZVEREJNENÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Hráči prihlásením sa do Bratislavskej bowlingovej ligy  udeľujú pre Bratislavskú bowlingovú ligu súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, a to za účelom spracovania a zverejnenia výsledkov Bratislavskej bowlingovej ligy na stránke https://www.bowlingba.sk./  

SYSTÉM HRY

Všeobecné

Každá jarná a jesenná časť bude pozostávať z 10 hracích dní, rozdelených do dvoch skupín “EXTRA LIGA” (hrací deň v pondelok) a “I. LIGA” (hrací deň v vutorok).  Rozdelenie do hracích skupín bude na základe umiestnenia v ukonkončenej predchádzajúcej  sezóne (jeseň 2019/2020).

Skupina “EXTRA LIGA” bude zložená z družstiev umiestneých na 1. až 5. mieste v tejto skupine a postupujú do tejto skupiny družstvá umiestnené na 1. až 3. mieste zo skupiny “I. LIGA”.

Skupina “I. LIGA” bude zložená z družstiev umiestneých na 4. až 8. mieste v tejto skupine a zostupujú do tejto skupiny družstvá umiestnené na 6. až 8. mieste zo skupiny “EXTRA LIGA”.

Začiatok každého hracieho dňa od 1. do 9. kola je o 18:00, záverečné 10. kolo odohrajú všetky družstvá spoločne v sobotu od 09:00. Všetky zápasy sa odohrajú na jednu hru. Každé družstvo môže mať na súpiske zapísaných maximálne 5 hráčov, pričom minimálny počet sú traja hráči. Na súpiske družstva môže figurovať maximálne jeden aktívny hráč z ” 2. ligy” SBwZ. Konkrétny rozpis zápasov bude žrebovaný a uverejnený na webovej stránke ligy – www.bowlingba.sk.

Súpiska a jej doplnenie

Dopĺňať hráčov na súpisku v priebehu rozohranej sezóny je možné iba písomne 24 hodín pred nadchádzajúcim hracím dňom, vždy do maximálneho počtu šesť hráčov. Súpiska tvorí súčasť prihlášky a bude zaregistrovaná prihlásením družstva do súťaže.

Upozornenie:

V prípade nepárneho počtu družstiev (menej ako 8 družstiev v jeden hrací deň) v skupine (napr. jar 2016 – Draci a I. Liga) v každom zápase daného hracieho dňa BUDE jedno družstvo HRAŤ bez súpera, tzn. že každé družstvo bude hrať práve 1 zápas v danom hracom dni proti nikomu.

PREDPISY A PLATNOSŤ PRAVIDIEL

Hrá sa podľa základných pravidiel hry bowling vydaných a schválených SBwZ a týchto propozícii. Pokiaľ propozície menia niektorú časť základných pravidiel hry bowling, ustanovenia týchto propozícií majú prednosť. V prípadných sporoch má rozhodujúce právo a konečné slovo organizátor ligy a vedúci súťaže.

HANDICAP

Ženy a juniori do 18 rokov majú ku každej hre počas celej súťaže 16 bodov handicap.

TRÉNING

Pred začiatkom hracieho dňa má každé družstvo nárok na 10 minútový tréning.

OCENENIA ZA CELKOVÉ UMIESTNENIE

Skupina “EXTRA LIGA”

1. miesto: Putovný „POHÁR BBL – BNC“ + „POHÁR“ + medaile + vecné     ceny

2. miesto: „POHÁR“ + medaile + vecné ceny

3. miesto: „POHÁR“ + medaile + vecné ceny

Skupina “I. LIGA”

1. miesto: „POHÁR“ + medaile + vecné ceny

2. miesto: „POHÁR“ + medaile + vecné ceny

3. miesto: „POHÁR“ + medaile + vecné ceny

Jednotlivci – priemer

(odohratých min. 50 % zápasov od 1. do 9. kola t.j. 31 odohratých hier)

1. miesto: trofej + vecná cena

2. miesto: trofej + vecná cena

3. miesto:  trofej + vecná cena

       Najlepšia žena – priemer

       (odohratých min. 50 % zápasov od 1. do 9. kola t.j. 31 odohratých               hier)

 trofej + vecná cena

TOP výkony jednotlivcov

(odohratých min. 20 zápasov od 1. do 9. kola)

1. miesto: mini trofej + vecná cena 

2. miesto: mini trofej + vecná cena

3. miesto: mini trofej + vecná cena

POPLATKY

Právo účasti v Bratislavskej bowlingovej lige majú iba družstvá prihlásené dokonca termínu pre danú časť súťaže. Povinnosťou každého družstva je uhradiť do termínu začiatku súťaže účastnícky poplatok vo výške 420 € bez DPH, 504 € s DPH. Každý účastník Bratislavskej bowlingovej ligy získava počas trvania súťaže 30% zľavu na bowling v BNC Bratislava.

OSTATNÉ

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmien “Propozícií” Bratislavskej bowlingovej ligy – jar 2020, prípadne podľa závažnosti rozhodnúť o zmene priamo na mieste. Putovný „POHÁR BBL – BNC“ je a zostane vo vlastníctve BNC Bratislava.

UPOZORNENIE

Je neprípustné v hracom priestore fajčiť, nadmerne konzumovať alkoholické nápoje, doping a bezdôvodne ho opúšťať. Ďalej je neprípustné, používanie nepovolených prostriedkov na úpravu rozbežiska a bowlingovej výstroje. Takisto nie je možné rušenie ostatných hráčov nevhodným správaním (vstupom do cudzieho rozbežiska, hlasitým pokrikovaním a podobne).

DODATOK

  • bowlingová poukážka za najvyšší výkon pre najlepšieho muža a najlepšiu ženu v danom hracom dni
  • bowlingová poukážka za prvých 5x strike po sebe nasledujúcich v jednej hre v danom hracom dni
  • bowlingová poukážka pri prvej presne nahratej hre 179 v danom hracom dni
  • ocenenie za prvých 5 splitov v jednej hre v danom hracom dni
  • spoločné 10. kolo s občerstvením oboch skupín
  • za najvyššiu hru jesennej a jarnej časti Bratislavskej bowlingovej ligy 2019/2020 vecná cena
  • po 10 kole losovanie rôznych vecných cien (odohratých 25 zápasov od 1. do 9. kola)

MAZANIE

BBL jar 2020 – mazanie